Ik bin der wer!

Jawis, alle dagen wer in blochke, is it stribjen. Want is mar wat nuet mei dy Fryske skriuwers tsjintwurdich, no? Wat in suertsjes, om te spuien!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *