Krisis by Skanomodu?

Lit ik begjinne mei de konstatearring dat ik it Y-Skrift fan Skanomodu in waarm hert tadraach. Nee, dat Mienisme fyn ik hielendal neat, bûltsjeblazend suertsjepraat, mar fierders steane der geregeld tige nijsgjirrige bydragen yn dit digitale tydskrift.

Of moat ik stiene sizze? Ommers, de lêste bydrage is fan 25-09-15… It is no 29-09-15. Der wurde 5 artikelen yn ‘e wike pleatst, sa is ús ûnhjitten

Wier, ik hoopje fan net, mar it hat der alle skyn fan dat de studintsjes útpoept binne. Tige spitich!

Wy hawwe pasta en pizza iten. Lekkel, no.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *