Fryslân Earst!

Duo von Däniken presintearret yn gearwurking mei Fedde Schurer it revolúsjonêre striidliet Fryslân earst!

Klik hjir, op ensafh.nl

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *