Minne berikberens Tresoar-byb

En der wurdt neat oan dien… En der wurdt gjin antwurd jûn…

Understeande mail skreau ik op 19-10-15 oan it mailadres fan Tresoar. Der kaam noch gjin antwurd… En de situaasje is noch itselde…

Bêste minsken, as ik mei Chrome op jim side kom, en myn ‘lenersgegevens’ ynsjen wol, dan krij ik:

Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key

ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY

En by firefox krij ik:

SECURE CONNECTION FAILED

AN ERROR OCCURRED DURING A CONNECTION TO LBS-TRESOAR.OCLC.ORG. SSL RECEIVED A WEAK EPHEMERAL DIFFIE-HELLMAN KEY IN SERVER KEY EXCHANGE HANDSHAKE MESSAGE. (ERROR CODE: SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY)

THE PAGE YOU ARE TRYING TO VIEW CANNOT BE SHOWN BECAUSE THE AUTHENTICITY OF THE RECEIVED DATA COULD NOT BE VERIFIED.
PLEASE CONTACT THE WEBSITE OWNERS TO INFORM THEM OF THIS PROBLEM.

PLEASE CONTACT THE WEBSITE OWNERS TO INFORM THEM OF THIS PROBLEM.

Faaks kinne jim hjir efkes nei sjen. Ik kin allinnich mei Opera by myn liengegevens komme. Ik wurkje meiLinux, dat gjin Internet Ekplorer.

Alfêst tige tank!

Comments 1