Finsters op Fryslân: Geveltsjefrysk fan de boppeste Planke

Hoera, wer in nije Fryske side derby! O, wachtsje efkes…, nee allinnich de namme is Frysk: ‘Finsters op Fryslân.’ Dat komt, leave berntsjes, om’t it in projekt is dat mei KH 18 te krijen hat, en jim witte dat dy stoute minsken net safolle mei it Frysk te krijen hawwe wolle.

No, kom dêr dan foar út, soe’k sizze en hâld op mei dat geveltsjefrysk op in side dêr’t fierders allinnich mar Hollânske teksten op steane. Op dizze wize wurdt it Frysk noch mear de gek oanstutsen.

‘Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provinsje Fryslân.’ Meitsje dêr dan ek mar wer Friesland fan, soe’k sizze.

Aanst bakte rjappels mei slaad en stikje fleis.

Comments 3