Cornelis van der Wal

Reboelje yn bestjoer Skriuwersboun!

Heden, heden, it moat net mâlder! Ik parafrasearje hjirûnder in tekst dy’t my ûnder eagen kaam:

Friduwih R. dielt mei:

Op 16-1o-15 hawwe sawol de foarsitter, in trijetal bestjoersleden, de siktaris  en de oersetterswurkgroep, yn in gearkomste  fan it bestjoer har wantrouwen yn myn hanneljen as ponghâlder utere.

It bestjoer bestiet út:
Tryntsje van der Veer – Foarsitter
Johannes Beers – Skriuwer en PR
Auck Peanstra – Notuliste
Friduwih Riemersma – Ponghâlder
Anne Tjerk Popkema – Algemiene funksje

Wat soe der te rêden wêze? Ik doch mar gjin suggestjes. Iepenheid nei bûten ta soe moai wêze…

Jûn broadsje hamburger en mear lekkers.


Posted

yn

troch

Reakce

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.