Fakatuere’s by fers2.eu!

Tsjong, it bliuwt behelpen hear, mei dat nije Frysk-literêre tydskrift fers2.eu. Sjoch ris nei de folgjende twa foarbylden:

Selection_130

‘xsjoen’. Just, jawol. My tinkt: der is ferlet fan in fakatuere foar in korrektor by Fers2.eu

De opmaak is ek in bytsje eigenaardich:

Selection_131

Noch in fakatuere alsa, foar ien dy’t de teksten in bytsje kristlik op it net delset. It is in gaos dêre, in sykfunksje hawwe se nea fan heard, en de layout liket ek nearne nei. Ik soe sizze: hier ris in pear professionals yn! Mar dat kin brúntsje net lûke, no.

In amateuristysk soadsje, oars kin ik it net neame.

Pasta iten, lekkel.

Comments 1