Grut Nijs: Gjin Nijs!

De swier subsidiearre side Sirkwy.nl makket der, pardon my french,  in soadsje fan. De Aginda, sorry Agenda wurdt al in pear wiken net mear byhâlden.

Selection_137

En by Skanomodu fine se it net nedich te reagearjen op in hiele fatsoenlike fraach

Ik hoopje dat der in soad snie falle sil.

Jûn pasta.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *