Diskette iten

No minsken, myn nije bondel is de doar út. Nee, net mei de diskette ferstjoerd hear… Ik neam noch mar efkes gjin titel… Dat betsjut oars net dat ik neat mear te dwaan haw…De literatuer hâldt gjin skoft, no.

IMG_1419

Jo hawwe fansels al myn wurk yn ‘e hûs… Sa net: hjir kinne jo myn twadde bondel ‘Sinnestriel op it offermês’ dellade, dêr haw ik okkerlêsten in pdf fan makke.

Sjoch, Tresoar digitalisearret gjin poëzij, dan moatte wy it sels mar dwaan…

Dat stie dus op dizze diskette, de Sinnestriel, dy haw ik doe nei de Koperative Utjowerij brocht.

Patat iten

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *