De wraak fan Tresoar

Ik haw der lang oer twifele oft ik dit blochke wol pleatse soe. Dan krije jo wer dat geëamel fan dy Knilles fielt him miskend. No, dat falt wol wat ta, mar ik wurd wol tsjinwurke, benammen troch de lju fan Tresoar. En dan bedoel ik net it tsjinstferlienend personiel, dat binne poerbêste minsken, mar benammen it stofnêst Teake Oppewal en syn konsorten.

In jiermannich lyn hat Tresoar-baas Bert Looper my in pear kear frege om oan in stikmannich projekten mei te dwaan, en dat wie hiel aardich fansels. Yn in persoanlik petear hat er doe sokssawat sein as: ‘It soe moai wêze ast no tenei net mear sa kritysk op Tresoar wêze soest, no, ja, it mei wol fansels…’ No is er lilk op my, en groetet my amper mear… Ik lit my ommers net omkeapje en de bek bine! As ik misstannen sjoch, dan meld ik dy. Sa.

Ach ja, en dan kinne jo de wraak fan Tresoar ferwachtsje. Dan hearre jo net by de útferkarde 20 dichters dêr’t in sekere Christiaan Kuitwaard tekeningen fan makke hat. Dizze kar-út hat oars in hiel heech de Moanne-gehalte, falt jo dat ek op? No, de Moanne en Tresoar, dat is ommers twa hannen op ien búk, is’t net sa?

Ek tige opfallend is, it taast my suver yn it moed, dat it eardere enfant terrible Eeltsje Hettinga sa moai efter de autoriteiten oanhobbelet. No ja, de man wurdt ek in dei âlder, no?

Wy hawwe hamburger, bakte rjappels en slaad iten.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

9 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
edwin
6 years ago

no ja, mei de útspraak fan in “heech-moannegehalte” wurdt der wol wat suggerearre, Cor. Oars skriuwst soks net. Faaks is it myn allergy foar polarissearing, mar dy kennende, wolst der wol wat mei sizze. Is ek net slim, frij lân en soks, mar dochs :>)

edwin
6 years ago

Hee Josse, de irony ha ‘k efkes mist mar asto it seist. Faaks hie ik efkes geduld dwaan moatten, mar de oanstriid en “ferdigenje”in tal prima kollega-dichters wie skynt te grut.
Hawar, tank foar dyn reaksje.

josse de haan
josse de haan
6 years ago

Edwin, de stylfiguer irony slacht yn myn ps foar master op, ‘samar wat roppe’ oer dichters dy’t de eagen ticht hawwe (op dy tekeningen) haw ik net lêzen yn de 3 bijdragen, noch krityk op de lju dy’t har tekenje litten hawwe.

edwin
edwin
6 years ago

Sûnder ûnderstek dwaan te wollen oan Cor’s fermoedens en Josse’s punten, moat my wol fan it hert dat Cor en Josse de dichters dy’t wol meidien hawwe oer ien kaam kjimme. En dat de minsken dy’t net op Josse’s feest wienen de “foar minst opslaggers” binne, is foar syn rekken. Al komt my dat wol wat pretinsjeus oer. My tinkt dat men himsels mei sokke algemiene diskwalifikaasjes earder bûtenspul set as de ferbining siket. Ik praat gjinien nei de bek, nergens net, doch gewoan myn ding en bin frege. Faaks jildt dat ek foar in stikmannich oare dichters fan de… Read more »

josse de haan
josse de haan
6 years ago

Eala Cor, Freedtemiddei 11 maart, krekt foardat ik wer nei Baskelân ôfreizge, haw ik yn Belvédêre de tentoanstelling besjoen fan de tekeningen fan 20 Fryske dichters. Ik miste yndied Smink en Abma as GJ-winners, ek Kaspersma en Van der Wal û.o. De tekeningen diene my tinken oan de skildering fan de dichter Willem Kloos troch Willem Witsen doe’t de dichter op syn deadsbêd lei – sletten eagen, as is de hele Fryske literêre wrâld oan it ôfstjerren. Faaks leit de hele brot op stjerren troch 23 jier mismanagemint troch de saneamde literatuerbefoarderer. – de hear TO. Yn myn nije boek… Read more »

Egbert Born
Egbert Born
6 years ago

Cornelis, dit sit hiel oars tinkt my. Ik haw dy side besocht. Alle dichters waard fersocht my TICHTE eagen model te sitten.

Men praet oer yntroverte en ynbannige kant it neist. Haha.

My tinkt datsto dy net yn dy rige te plak fiele moast. Easkje mei in protte kabael in grimmitich portret, yn in numer foar dysels, de aldergrouwelichste kop dy’st luke kinst!

Dat sa!

Dinie
Dinie
6 years ago

It giet mear om ‘e kunde dan om ‘e keunst..!

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x