wbsite Sirkwy

Ja, dêr krije jo op it lêst ek jo nocht fan: hieltyd melde te moatten dat der in technyske steuring is op Sirkwy.nl. No komme se mei it ferhaal fan ‘Dêr moatte alle links mei de hân yn ferfongen wurde.’ Dat heart al in stik better, is’t net? Mei de hân! Lekker âlderwetsk! Ambachtlik, no!

Ik soe no wolris witte wolle wat der mis gien is by Sirkwy. It is ek fan myn belestingsinten dat dy side yn ‘e loft hâlden wurdt! En nee, dy titel is gjin flater.

Screenshot from 2016-06-03 21:22:00

Comments 1