Dichters binne gratis

Fansels kinne der útsûnderingen makke wurde, mar ik hie my okkerdeis foarnommen en draach tenei net mear fergees myn fersen foar, der moat wat tsjinoer stean. En dan rekkenje ik net op bakken mei jild, mar hielendal neat – is neat.

Ik moat (foar in part) fan myn keunst libje, dat sa.

Dat wurdt jo dan net altyd yn tankberens ôfnommen, sa fernaam ik al gau. Ynearsten de organisator W.D. út Snits, dy’t nei’t ik sei dat ik wol in fergoeding frege foar dielname oan in dichtersfestival, my gau ûntfreone op Facebook, en dat is tsjintwurdich in grutte mislediging, sa’t jo faaks witte.

Op datselde Facebook neamde in oare organisator,  de hear M.v.E., út Ljouwert, my juster in ‘blaaskaak’ om’t ik meidielde dat ik tenei net mear gratis wie. Hy publisearre ek guon fan myn privéberjochten op Facebook.

It is alsa in gefaarlike ûndernimming en freegje wat werom foar in foardracht, mei de konklúzje wêze.

De kniperige amateurkes slagge foar master op.

 

Jûn lekker iten.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
ebornworks@gmail.com
4 years ago

Wolle hja dan faaks net leaver de sinne utnoegje? Dy is faaks fergees, al witte jo nea oft er delkomt.

By dichters hoege je net ut te kearen as ja net komme, dat sa.

De tagong ta de sinne is net fergees, besykje mar ris der hinne te fleanen. Dat falt jo ofgryslik of.

Benijd oft M.v.E. der wol ris oer tocht hat!