Brekkend: Fúzje Skanomodu en Fers2

It folgjende nijs krige ik justernacht fan in ynformant dy’t anonym bliuwe wol:

‘Nei petearen tusken de redaksjes fan digitaal literêr tydskift Fers2 (Abe de Vries en Friduwih Riemersma) en it ‘ynternettydskrift troch en foar jonge Friezen’ Skanomodu (Meindert Reitsma, Nienke Jet de Vries en Jan Ybema) is besletten de lapen gear te smiten.

De nije redaksje sil bestean út Abe de Vries, Friduwih Riemersma, Meindert Reitsma en Jan Ybema. Oer in namme foar dit nije, folslein digitale tydskrift wurdt noch neitocht. Begjin maaie sil de earste ôflevering ferskine.’

 

Comments 1