Simke Kloosterman, De Nije Brieven. In Feuilleton (9)

Forbaarn dizze brieven!

Der ûntsnapte in wolk fan moffich stjonkend stof út de koffer, Madelon draaide har om en prúste ferheftich yn in hoeke fan de keamer. Frou Radsma foel der sawat hinne, ik koe har noch krekt opheine en late har ta de grutte swarte briedstoel dy’t foar de telefyzje stie.

Lês fierder by ensafh.nl

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *