De horoskoop fan Obe Postma

Ik bin dwaande mei it boek In libben dat bloeide nei syn aard  fan Tineke Steenmeijer-Wielenga en Geart van der Meer. De earste tritich siden binne tink net bedoeld om te lêzen, it is klearbare genealogy, net troch te kommen alsa. Allinnich mar nammen en data. It liket der op dat it fierderop yn it boek wat lêsberder wurde sil,

Dat is nijsgjirrige ynformaasje foar ien dy’t him dwaande hâldt mei astrology. De bertetiid liket my ôfrûne op de hiele oere, dat wy moatte sunich mei evt. ynterpretaasjes wêze. Yn elts gefal folget hjir de horoskoop fan Obe Postma, makke mei it fergese programma Planetdance.

Ik sil der faaks meikoarten wat mear oer fertelle.

De plaatsjes efkes oanklikke

Comments 1