Dokumintêre oer Cornelis

Yn de K-Rûte fan Omrop Fryslân. Jo kinne Van der Wal yn it begjin al sjen, mar fierderop yn it programma komt er wer yn byld yn in oangripend portret . Dan ek in reportaazje fan de oanbieding fan Kristus Pavlov, Van der Wal syn nije dichtbondel.