Cornelis van der Wal

Trochferwizingen

Aktive Fryske Webloggers:

Aant Hofstra
Abe de Vries
Anne Feddema
Asing Walthaus
Ate Grypstra
Behehehe
Cornelis van der Wal
Daam
De Nachtrider (Abe de Vries)
Eamelje Net
Ferdinand de Jong
Freule fan Mantgum
Frysk Deibloch
Froukje Sijtsma
Griene Tsiis
Henk van der Veer
Huub Mous
Johan Veenstra
Joop Boomsma
Mindert de Wit
Ruurdtsjes Kidelkollum
Schelte op 11
Sybren Posthumus
Tsead Bruinja
Yva Hokwerda

Poezij

Besprekken Friesch Dagblad
Besprekken Tjitte Piebenga
Besprekken Babs Meerburg
Besprekken Harmen Wind
Besprekken Eppie Dam
Georg Trakl
De Contrabas
Fryske Dichters
Lyrikline
Meander
Operaasje Fers
Poetry International
Poëziepagina
Poëzierapport
Rimbaud

Ferskaat

Afûk
Argyf LC
Duo von Däniken
Friesch Dagblad
Friese Literatuur – Jelle van der Meulen
Fryske Akademy
Fryske Boek
It Nijs
Leeuwarder Courant
Omrop Knilles
Omrop Fryslân
Skriuwersboun
Telegraaf
Tresoar
Volkskrant

Fryske Skriuwers

Albertina Soepboer
Anne Feddema
Ate Grypstra
Auck Peanstra
Bartle Laverman
Dr. Tsjoen
Hanneke de Jong
Henk Wolf
Hylke Speerstra
Jaap Krol
Jacobus Q Smink
Jansma & Wijngaarden
Klaske Hiemstra
Lida Dykstra
Matty de Vries
Mindert de Wit
Nyk de Vries
Obe Postma
Pier Boorsma
Sytse Jansma
Simen de Jong
Trinus Riemersma
Tsead Bruinja
Tsjêbbe Hettinga

Utjouwerijen

Frysk en Frij
Friese Pers
Bornmeer
Utjouwerij Venus

Tydskriften

ensafh
De Nije Eamelsek
De Moanne
Doar
Farsk
Hjir
Literêr tydskrift Go-Gol

Reakce

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.