Cornelis van der Wal

Besprekken Wind

Besprekken Harmen Wind 2006-2009, yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, werom te finen op it argyf fan de Leeuwarder Courant. It kin wêze dat der ien as mear mist. Flaterkes graach melde!

2006

Anne Feddema, Reidhintsje op de Styx
Tsead Bruinja, Gers dat alfêst laket
Abe de Vries, Under fearne goaden
Jelle Zwart, Sân skeppen sâlt
Margryt Poortstra, Nomade
Wilco Berga, de fjilden foarby

2007

Elmar Kuiper, Hertbyt
Albertina Soepboer, Kearsinne
Bartle Laverman ensafh., dêr’t de ko him deljout
Swaantsje Duursma, Blide oeren, hûndert fersen
Arjan Hut, 05 06
Aggie van der Meer, it bern dat oer it wetter blaast
Cornelis van der Wal, Hûn oan ‘e himel
Jelle Kaspersma, Ieneach Kening
Simon Oosting, Rauwe fisken op wynfearwolken
Sjoerd Spanninga, Indian summer

2008

Grytsje Schaaf, Sûnder sweltsjes
Hidde Boersma, De rop om Doede
Edwin de Groot, Ik skip
Jelle de Jong, Ik haw fochten mei myn soan
Klaas Feenstra, Hege flecht
Abe de Vries, Het goud op de weg
Josse de Haan/Hendrik Beekman, As wurden slipe wurde
Jabik Veenbaas, De sinne, it smelle bêd, myn lichem
Jan Kleefstra, Fragminten

2009

Abe de Vries, Fangst fan ‘e demoandolfyn
Tsead Bruinja, Angel
Yva Hokwerda, Dûbeld fjouwerjen
Sytse Jansma: Wa’t tate seit moat ek whisky sizze
Joop Boomsma: De klaai is griis novimber
Simy Sevenster: Yn de see fan it libben
Milton: It paradys ferlern
Jelle Zwart: De wite hoed
Tsjêbbe Hettinga: Equinox

Reakce

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.