Cornelis van der Wal

Besprekken Piebenga

Poëzijbesprekken fan Tjitte Piebenga yn de Leeuwarder Courant, 1988-2000.

Piebenga bespruts ek wol proaza, mar dat slane wy dus oer… Der sitte artikels by dy’t net alhiel goed skend binne… Kommintaar wolkom.

1988
Jelle Bangma, Wjukslach yn wifelljocht

1989

Harmen Wind, In wjirm mei in izeren rêchbonke
Baukje Wytsma, By ljochtskyndei
Spiegel van de surrealistische poezie
Jelle Kaspersma, Op de flerken fan myn tinzen

1990

G.N. Visser, Samle fersen
Josse de Haan, Rapsody yn stien foar Jerusalem
Wilco Berga, Reager, fisk en man
Anny de Jong, Nettsjinsteande
Margryt Poorstra/Eppie Dam, Boulân

1991

Beart Oosterhaven, In leech fermidden
Wilco Berga, Fan dit lân in fresco
Cornelis van der Wal, in nêst jonge magneten
B.J. Fridsma, Twaklank

1992

Reinhard Verveld, Ethymology fan wrâld
J.Q. Smink, Mei beide lippen
Jan J. Bylsma, Lyts mar krigel
Harmen Wind, Boppe wetter
Jan Kooistra, Dame fan myn dagen
Syds Wiersma, alles wat ik net betinke woe

1993

Tsjêbbe Hettinga, Under seefûgels/ de kust
Poëzij op ‘e planken (blomlêzing)
Baukje Wytsma, In see fan wetter
Jan Dotinga, Gjin lykwicht

1994

Jan Wybenga, Grien en koaningsblau
Jelle Kaspersma, Fol gas Sudenop en oare lieten

1995

Eppie Dam, De hûnsdagen
J.Q. Smink, MinskEgedichten
Harmen Wind, Op alle dagen
Fenne Rebel, Bûtendoar boartsje
Douwe Tamminga, Het groene jaar (oersetting)
J.Q. Smink, Lingerich Tekstyl & swarte side

1996

Albertina Soepboer, Gearslach
Benny Holtrop, Lyts ferdomme
Bartle Laverman, Boerefersen 1949-1969
Harmen Wind, Plak
Josse de Haan, De lytse dea, soms
Wilco Berga, De flamingo’s fan earder
Binne Lútsen Boarnstra, Levensboom der lage landen
Titia Dykstra (red.) Stilte (blomlêzing)

1997

Meindert Bylsma, Dy iene ielreager dy’t opwjokket
Jelle Kaspersma, Ta de bonken úttekene
Baukje Wytsma, Thúslûd
Cornelis van der Wal, Sinnestriel op it offermês
Margryt Poorstra, Eva
Provinsje Fryslân, Dit is myn lân

1998

Frâns Holwerda, Wâldmans hikke
Anne Feddema, Slapstickiepenbierings
Harmen Wind, Wei

1999

Eeltsje Hettinga, Akten fan winter
Jan Kooistra, Gershipper
Eize de Boer, It sicht is withoefier en ’t eachweid grut

2000

Bartle Laverman, Kophimmelje
Tsjisse Hettema, It each fan De Simpele Rider
Tsjits Peanstra, Neierhân (samle fersen)
Jan Dotinga, De stilte is fol rûn
Eric Hoekstra, De floeibere bân

Reakce

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.