Cornelis van der Wal

Besprekken Meerburg

Besprekken Babs Gezelle Meerburg yn de Leeuwarder Courant  2001-2005.

Babsgezellemeerb

(Oanfollingen en ferbetteringen wolkom)

2001

Harmen Wind, Op sân
Age Tanja, It paad werom
Teake Oppewal (gearst.) Snie en iis
Willem Abma, Kuiers of definysjes fan ik
Lida Dykstra, Frou Ule
H.J. Hilarides, Tersk
Do bliuwst, do wol. Fryslân nei 2000 (blomlêzing)
Wilco Berga, Eilânliet
Tsjêbbe Hettinga, Fan oer see en fierder + Jabik Veenbaas, Dionysos yn ‘e stringen
Meindert Bylsma, In faai hinnekommen
Baukje Wytsma, Kom mei in koer + Lokaal 13
Reinhard Verveld, Dichterspaad
Eeltsje Hettinga, Dwingehôf
Willem Schoorstra, Ynwijing

2002

Tine Bethlehem/Elske Riemersma, Wetter en stien
Gryt Witbraad, Dagen
Aggie van der Meer, Hân oan ‘e muorre
Rienk Kruiderink, Dijklichamen/Dyklichems
Tsjits Peanstra/Jelle Bangma, Dûbeld tij
Jabik Veenbaas, Metropolis
Tsead Bruinja, De man dy’t rinne moat
Sikke Doele, Longereilân

2003

Hu Thung-song (E.Hettinga en E. Hoekstra) Yn ‘e fal fan jûn
Abe de Vries, De weromkommer yn it ûnlân
Jan Dotinga, Ik wol dy wizer hawwe
Bartle Laverman (gearst.), Mingd bedriuw/Gemengd bedrijf
Myn hert dat trillet my, Gedichten n.o.f. Gysbert Japiks
Wrâld, finster, gedicht, Blomlêzing
Tsead Bruinja, Gegrommel fan satyn
Tsjêbbe Hettinga, Platina de zee
Philippus Breuker (gearst.), Gysbert Japix, een keuze uit zijn werk
Albertina Soepboer, De fjoerbidders
Klaske Hiemstra, De skaadfrou
Harmen Wind, By heech en by leech

2004

Durk van der Ploeg, Troch kadastrale fjilden
Jabik Veenbaas, De jefte
Cornelis van der Wal, Subsydzje foar de Graal
Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd
Foppe Venema, In slach om ‘e pleats
Cornelis van der Wal/Anne Feddema, Skalder en it swurd
Arjan Hut, Nachtswimmers
Teats de Vries (gearst.), Wat is it goed te witten. Fersen oer de twadde Wrâldoarloch
Theun de Vries, Alles begjint by de dingen/Alles begint bij de dingen
Obe Postma, It sil bestean (blomlêzing)
Elmar Kuiper, Hertbyt
Bartle Laverman, Alles komt wer goed
E. Schotanus/E. Hettinga (red.) Gjin grinzen, de reis (blomlêzing)
Aggie van der Meer, Wachtsje op it daagjen
Tsead Bruinja/Hein Jaap Hilarides, Dream yn blauwe reinjas/droom in blauwe regenjas (blomlêzing)

2005

Jabik Veenbaas, Brieven oan myn bern
Abe de Vries, In waarm wek altyd
Eppie Dam, Neigeraden it Noarden
Anneke Gerbrandy-Posthumus, Trapearre, ûnderweis mei Claude Monet
Douwe Kiestra, Skylk beart de hjerst (blomlêzing)
Pier Boorsma, Net allinne genôch
Baukje Wytsma, De dichter swijt
Mindert de Wit, De moanne laket
Piter Boersma, Ritueel

Reakce

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.