Besprekken Dam

Besprekken Frysktalige poëzij troch Eppie Dam yn de Leeuwarder Courant, 2010 -2017

Tsjêbbe Hettinga: Oan leech en Stêd niks foarby/ Aan schor en Stad niks voorbij
Babs Meerburg (as ynfaller) oer: Eppie Dam: Blausucht
Klaas Bruinsma: Floaris en Blankefloar
Jacob Q. Smink: Sondelfal
Jouke Hylkema: Op ‘e kofje yn ‘e kosmos
Piter Boersma:  Stjoer de strjitmakker
Edwin de Groot: Tongfal
Willem Abma: Inerlik ferskinen
Anne Feddema: Torpedo’s los
Elske Kampen: Fan glês it brekken
Albertina Soepboer: De trektocht
Harmen Wind: Heechtiid
Baukje Wytsma: Sân Wylgen
Abe de Vries: Sprankeskyn
Wilco Berga: Harnzer Tijgedichten
Steven H.P. de Jong: En de inket sil útrinne
Arjan Hut: Tin
Cornelis van der Wal: Kristus Pavlov
Elmar Kuiper: Granytglimkes
Janneke Spoelstra: Langst fan ‘e dagen
D.A. Tamminga: Samle fersen
Geart fan der Mear: De fal fan Camelot (oersetting)
Elske Kampen: Dit is it gedicht
Willem Abma: Troch eigen lânskip 
Eppie Dam: mem sjocht boi (troch J. Veenbaas)
Eeltsje Hettinga: Ikader
Atze Bosch: Neilêzing
Jan Wybenga: Samle wurk
Bartle Laverman: Foar elke man in eigen pake
Edwin de Groot: In hazze is in lokkich bern / Een haas is een gelukkig kind
Aggie van der Meer: De sneinen
Abe de Vries: Ravensulver / Ravenzilver 
Simon Oosting: Hûnewacht
Oer de wjuk (blomlêzing)
Matty de Vries – Wakkerweromsjen
Tsead Bruinja: Stofsûgersjongers/Stofzuigerzingers
Foppe Venema: Le Tour de Frise
Anne Feddema: Op myn stjerbêd wol ik tate ha
Meindert Bylsma: Rys mei rezinen. Grôt mei krôde
Harke Bremer en Jarich Hoekstra: Leffert
Jan Ritskes Kloosterman (gearstalling Eppie Dam): Nije bloei (troch Janneke Spoelstra)
Elske Kampen: Man en mem
Eppie Dam: Fallend ljocht (troch Tsead Bruinja)
Piter Boersma: Liet fan it fjild
Aggie van der Meer: Tei-iizje / Lok-azen
Jan Kooistra: Blues fan ‘e sângrûn
Albertina Soepboer: Herbarium
Abe de Vries: Brek dyn klank
Jacobus Q. Smink: Tongermolke
Sytse Jansma: as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht
Wilco Berga: Allinne en yn koar
Elmar Kuiper: Hiemsiik
Geart Tigchelaar: Leech hert yn nij jek
Jaap Veenstra: Gatten yn it tek /Gaten in het dak
Syds Wiersma: Raffelwjok
Bartle Laverman: In echte Fries
Cornelis van der Wal: Wolf yn harnas
Arjan Hut: Aurora Bossanova
Edwin de Groot: Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see
Marten Hepkes Bakker (gearstalling Abe de Vries): Dan krije ek de fûgels dien
Eppie Dam (troch Tsead Bruinja): De aap foar de bokkewein
Elske Kampen: Ynbyld
Sipke de Schiffart: Oan dy tinke
Marije Roorda: In spantou om ‘e tiid