Cornelis van der Wal

Besprekken Dam

Besprekken Frysktalige poëzij troch Eppie Dam yn de Leeuwarder Courant, 2010 -2017

Tsjêbbe Hettinga: Oan leech en Stêd niks foarby/ Aan schor en Stad niks voorbij
Babs Meerburg (as ynfaller) oer: Eppie Dam: Blausucht
Klaas Bruinsma: Floaris en Blankefloar
Jacob Q. Smink: Sondelfal
Jouke Hylkema: Op ‘e kofje yn ‘e kosmos
Piter Boersma:  Stjoer de strjitmakker
Edwin de Groot: Tongfal
Willem Abma: Inerlik ferskinen
Anne Feddema: Torpedo’s los
Elske Kampen: Fan glês it brekken
Albertina Soepboer: De trektocht
Harmen Wind: Heechtiid
Baukje Wytsma: Sân Wylgen
Abe de Vries: Sprankeskyn
Wilco Berga: Harnzer Tijgedichten
Steven H.P. de Jong: En de inket sil útrinne
Arjan Hut: Tin
Cornelis van der Wal: Kristus Pavlov
Elmar Kuiper: Granytglimkes
Janneke Spoelstra: Langst fan ‘e dagen
D.A. Tamminga: Samle fersen
Geart fan der Mear: De fal fan Camelot (oersetting)
Elske Kampen: Dit is it gedicht
Willem Abma: Troch eigen lânskip 
Eppie Dam: mem sjocht boi (troch J. Veenbaas)
Eeltsje Hettinga: Ikader
Atze Bosch: Neilêzing
Jan Wybenga: Samle wurk
Bartle Laverman: Foar elke man in eigen pake
Edwin de Groot: In hazze is in lokkich bern / Een haas is een gelukkig kind
Aggie van der Meer: De sneinen
Abe de Vries: Ravensulver / Ravenzilver 
Simon Oosting: Hûnewacht
Oer de wjuk (blomlêzing)
Matty de Vries – Wakkerweromsjen
Tsead Bruinja: Stofsûgersjongers/Stofzuigerzingers
Foppe Venema: Le Tour de Frise
Anne Feddema: Op myn stjerbêd wol ik tate ha
Meindert Bylsma: Rys mei rezinen. Grôt mei krôde
Harke Bremer en Jarich Hoekstra: Leffert
Jan Ritskes Kloosterman (gearstalling Eppie Dam): Nije bloei (troch Janneke Spoelstra)
Elske Kampen: Man en mem
Eppie Dam: Fallend ljocht (troch Tsead Bruinja)
Piter Boersma: Liet fan it fjild
Aggie van der Meer: Tei-iizje / Lok-azen
Jan Kooistra: Blues fan ‘e sângrûn
Albertina Soepboer: Herbarium
Abe de Vries: Brek dyn klank
Jacobus Q. Smink: Tongermolke
Sytse Jansma: as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht
Wilco Berga: Allinne en yn koar
Elmar Kuiper: Hiemsiik
Geart Tigchelaar: Leech hert yn nij jek
Jaap Veenstra: Gatten yn it tek /Gaten in het dak
Syds Wiersma: Raffelwjok
Bartle Laverman: In echte Fries
Cornelis van der Wal: Wolf yn harnas
Arjan Hut: Aurora Bossanova
Edwin de Groot: Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see
Marten Hepkes Bakker (gearstalling Abe de Vries): Dan krije ek de fûgels dien
Eppie Dam (troch Tsead Bruinja): De aap foar de bokkewein
Elske Kampen: Ynbyld
Sipke de Schiffart: Oan dy tinke
Marije Roorda: In spantou om ‘e tiid

Reakce

4 antwurden op “Besprekken Dam”

  1. josse de haan Avatar
    josse de haan

    Even in korreksje op Dam:
    Tjitte Piebenga hat nea by quatrebras heard, Hessel Miedema hat hast oan ‘t lest ta redakteur fan quatrebra west. Hy hat mei ferantwurdlik west foar de utjeften LEAFDEDEA (homme earnstma,1963) en syn eigen DE GREATE WRAKSELING (1964). Dy 2 utjeften wiene op himsels al programma’s. Riemersma siet yn de redaksje fan De Tsjerne en naam pas yn 1968 ofstan, en Piebenga publisearre yn De Tsjerne foardat er mei Asyl begun.
    Steven de Jong hat op syn eigen iroanyske wize ofstan nommen fan de pommeranten, en hat mei Jelle de Jong yn quatrebras wat nijs yn de Fryske poezyjister brocht. Ik haw Marten Brouwer meimakke as utjouwer fan syn sammele wurk – in serieuzer dichter haw ik selden moete. Gjin program dizze mannen?

  2. […] Willem Abma: Inerlik ferskinen. Klik hjir foar de besprekken. Ek oan de rjochterkant fan dizze side te […]

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.