Cornelis van der Wal

Besprekken Kuiper

Besprekken Elmar Kuiper 2017-… fan Frysktalige poëzij yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, werom te finen yn it argyf fan de Leeuwarder Courant.

 

2017

Jelle Zwart: Fandele

2018

Janna van der Meer: Wêzen
Abe de Vries: Opskuorgebieten
Tsead Bruinja: Hingje net alle klean op deselde kapstôk
Syds Wiersma: Twintig liefdes een Saudade/ Tweintich leafdes in Saudade