Job Degenaar wol in priis, mar wurdt diskriminearre

In opfallend ynstjoerd stik fan Job Degenaar yn de Ljouwerter Krante fan 02-11-19. In sitaat: ‘De in 2018 ingestelde jaarlijkse Kultuerpriis van De Fryske Marren is uitsluitend bedoeld voor literair, muzikaal of toneelwerk in het Frysk.’ Degenaar fynt it brûken fan it Frysk ‘terug naar af’ gean. Dizze priis moat neffens Degenaar ek iepenstean foar it Hollânsk en oare talen, want oars makket de talintfolle Hollânsktalige dichter ommers gjin kâns op in bekroaning. En: ‘alleen Friestaligen komen in aanmerking voor deze cultuurprijs. Mijns inziens is dit een vorm van discriminatie.’

Och earme, Job wurdt diskriminearre! Wy wenje hjir yn Fryslân, Degenaar. Wen der mar oan.

Protest tsjin skriuwoprop de Moanne boazet oan

De redaksje fan de Moanne sil sa njonkelytsen wol mei de hannen yn it hier sitte, foarsafier oanwêzich, alteast. Der hat him in nije protestant tsjin de omstriden Skriuwoprop fan it tydskrift oppennearre, en it is nimmen minder as Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga! Dat de bêste man in pear punten fan ûndertekene oernommen hat is fansels alinnich mar in grutte eare!

Earder wie ek Jan Kleefstra net te sprekken oer dizze gong fan saken…

Sjoch ek myn foarige berjocht.

Skriuwoprop fan de Moanne hypokryt

Ik hie it der lêst ek alris oer, mar no stiet it offisjeel online by de Moanne: Skriuwoprop: Wat wit ik fan dizze wrâld?

It sil grif oan mysels lizze, mar wat moat ik mei teksten as ‘It wurdt tiid dat skriuwers yn Fryslân harren potlead de grûn yn stekke om te fernimmen wêr’t al dy trillingen dy’t ús demokratyske tradysje oan it wankeljen bringe, wei komme. Of dat se harren laptop iepenklappe en as in seiltsje omheech hâlde om mei te farren op de wyn fan de tiid.’  Faaks is it (minne) poëzij?

En, ‘Mei dizze oprop wol de redaksje stilstean by it feit dat it eksakt 50 jier lyn is dat it earste nûmer fan Trotwaer ferskynde.’   Ja, offisjeel makket literêr tydskrift Trotwaer noch diel út fan de Moanne, mar dêr komt yn ‘e praktyk neat mear fan op ‘e hispel. It oantal ôfwaaide ‘keunst’-artikelen hat fierwei de oerhân boppe de literatuer. De redaksje fan it tydskrift de Moanne wol dus de oprjochting fan Trotwaer betinke, wylst se sels ferantwurdlik binne foar de ûndergong fan Trotwaer. Liket my frijwat hypokryt ta.

Noch ien: ‘De bining mei de werklikheid is hast ferbrutsen yn de Fryske literêre tradysje. Heech tiid om ús de fraach te stellen: Wat wit ik fan dizze wrâld?’

‘De werklikheid’. Tsjong, redaksje, wolris in filosofysk boekje lêzen?

 

Eeltsje Hettinga draacht klimaatfersen foar by taspraak Gerrit Hiemstra

Sjoch dit alarmearjende berjocht!

Utjouwer besprekt eigen útjefte, en is posityf

En nee, it is diskear net Ernst Bruinsma, mar Friduwih Riemersma fan útjouwerij Grotesk (what’s in a name). Riemersma is tige te sprekken oer de by Fers2 yn 2015 úteinsette ferhalesyklus Ho Wu en Misty Mac fan Aggie van der Meer.

Letter binne dizze ferhalen yn boekfoarm útjûn by Grotesk. Dat lêste neamt frou Riemersma lykwols net. Nuver no?

Ik achtsje de kâns grut dat Friduwih thús har húske mei WC-eend himmelet.

f

Welcome to the Aliens

Haw in lyts ynstrumintaal ferske makke. Made a little instrumental song:

 

Tige dizenige wedstryd fan de Moanne

Ik sitearje efkes Sirkwy:

‘Wat wit ik fan dizze wrâld? Algemien kultureel opinyblêd de Moanne skriuwt in wedstryd út oer de bining mei de werklikheid fan proazaskriuwers. Op dizze wize wol de redaksje stilstean by it feit dat it 50 jier lyn is dat it earste nûmer fan Trotwaer ferskynde, de foarrinner fan de Moanne.

Oan ‘e ein fan 2019 wol de redaksje in folslein nûmer meitsje mei bydragen dy’t oer ús wrâld geane. Is dit de wrâld dêr’t wy ús yn thús fiele, meitsje wy him stikken of krekt noch wat moaier? Skriuw it op as fan dy ôf en doch mei.

Meidwaan? Elkenien kin in ferhaal, kollum, gedicht of audio- of filmfragmint ynstjoere.’

Giet it no allinnich om proazaskriuwers? Mar wêrom stiet der dan dat der ek gedichten ynstjoerd wurde meie?

En, mei permisje, wat moatte jo mei ‘Wat wit ik fan dizze wrâld? En:  ‘…. de bining mei de werklikheid fan proazaskriuwers.’ En it is dus in wedstryd, stiet der. Wat is dan de priis?

Trotwaer bestiet al lang net mear, it is ek gjin ûnderdiel mear fan de Moanne, dat foar mear as de helte út Hollânsktalich ôfwaaid arty farty praat bestiet.

Artikel yn Fryslân Markant: Dichters yn Denemarken

Artikel fan Geart Tigchelaar yn Fryslân Markant fan Maaie 2019: ‘Dichters yn Denemarken’.

Klik op ‘e foto’s foar in better byld,

 

 

 

Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2020)

Hjirûnder in list fan de  bedragen dy’t Fryske auteurs de ôfrûne jierren fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe.  Dizze sifers binne iepenbier, te finen by de Jierferslaggen fan it Fûns. Dêr haw ik de gegevens fan oernaam, dêrom is de tekst yn it Hollânsk.

It giet sa by it Fûns: jo stjoere jo nijste boek op, mei in wurkplan foar it folgjende boek. De kwaliteit fan sawol it boek as it wurkplan wurde dan beoardiele.

Ik haw neffens my net ien oerslein, mar it kin de master misse. Jo melde jo mar.

 

2013

Bouke Oldenhof voor een toneeltekst (Bornmeer/
Tryater) – € 7.500
Anne Feddema voor een eerste Friestalige roman
(AFÛK) – € 10.000
Elske Schotanus voor een Friestalige roman in verhalen
en fragmenten (AFÛK) – € 15.000
Janneke Spoelstra voor een Friestalige roman (AFÛK) –
€ 20.000
Meindert Talma voor het tweede deel van de romancy-
clus Nederlands Onbekendste Popster (Passage/Excel-
sior) – € 10.000 (Nederlânsktalich)
Tsead Bruinja voor een dichtbundel (Cossee) –
€ 20.000
Lida Dijkstra voor een kinderboek (Moon) – € 10.000 (Nederlânsktalich?)
It fûnis / it font (website)
Eeltsje Hettinga, Lotte Middendorp (makers)
€ 10.000

 

2014

Bouke Oldenhof voor een kinderboek (Azul Press)
– € 10.000 (Nederlânsktalich?)
Josse de Haan voor een roman (Afûk) – € 20.000
Hanneke de Jong voor een kinderboek (Friese Pers
Boekerij) – € 10.000

2015

Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 20.000
Anne Feddema voor een dichtbundel, Afûk, € 15.000
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, Afûk, € 15.000
Lida Dykstra voor een kinderboek, Afûk, € 15.000
Albertina Soepboer voor een dichtbundel, Atlas
Contact, € 20.000 (Nederlânsktalich)
Ferdinand de Jong* voor een roman, Bornmeer,€ 10.000

2016

Elmar Kuiper voor een dichtbundel, Bornmeer, € 25.000
Bennie Huisman voor een roman, Afûk, € 10.000

2017

Sipke de Schiffart voor een roman, Uitgeverij Hispel, € 10.000
Arjan Hut voor een dichtbundel, Utjouwerij Fryslân AFUK, € 15.000
Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 25.000
Bouke Oldenhof voor een toneelstuk, Bornmeer, € 10.000
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, (Nederlânsktalich) Cossee, € 20.000
Cornelis van der Wal voor een dichtbundel, Hispel, € 25.000

2018

Elmar Kuiper voor een Friestalige dichtbundel, Hispel, € 26.000
Elske Schotanus voor een Friestalige roman, Afûk, € 10.400
Syds Wiersma* voor een Friestalige dichtbundel, Hispel, € 10.400
Hanneke de Jong voor een Friestalig kinderboek, Bornmeer, € 15.600

2019

Geart Tigchelaar voor een dichtbundel, Hispel, € 10.400 (en ontwikkelbeurs voor coaching/begeleiding, € 1.457)
Lida Dijkstra voor een jeugdroman, Luitingh-Sijthoff, € 20.800 (Nederlânsktalich)
Tsead Bruinja voor een dichtbundel, Afûk, € 15.600
Bouke Oldenhof voor Kneppelfreed, € 14.500 (toaniel)

Promotiereizen:

Elmar Kuiper, Cornelis van der Wal, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar reizen naar Denemarken om in samenwerking met Deense dichters te werken aan een tweetalige bundel: elk € 675
Elmar Kuiper neemt deel aan het poëziefestival in Calcutta (India), € 1.238
Syds Wiersma reist naar Ierland om een dichtbundel in en over Ierland te schrijven: € 5.000

Subsidies Literaire uitgaven (oorspronkelijk)

De Rijp Waling Dykstra, duvelskeunstner. Gedichten onder redactie van Abe de Vries: € 0

2020

Jetske Bilker voor een roman, Bornmeer, € 22.000
Arjan Hut voor een dichtbundel, Afûk, € 27.500
Elske Kampen voor een dichtbundel, Afûk, € 38.500
Sipke de Schiffart voor een roman, Uitgeverij Hispel, € 16.500

Ernst Bruinsma as besprekker

Jim witte it faaks: Ernst Bruinsma hat in rubryk,  Op en út by Omrop Fryslân, dêr’t er boeken besprekt. Ik haw der sels noch nea nei harke, it is moarnsbetiid, wol’k leauwe.

Foar de aardichheid haw ik ris oan it turven west, en de besprekken teld en oardere op Fryske útjouwerijen. De Hollânske haw ik net meirekkene.

Lûk jo eigen konklúzjes!

 

Op en út, mei Ernst Bruinsma. Boarne: de Moanne.

30-08-14 o/m 30-03-19

Bornmeer 15
Elikser 10
Afûk 8
Wijdemeer 4
Regaad 3
Nieuwe kanaal 3
Friese Pers 2
Audiofrysk 1
Grotesk 1
KFFB 1
Utjouwerij Personalia 1
Tresoar 1
Hispel 0