Cornelis van der Wal

Tag: aai

  • Detlev von Liliencron: Poggfred

    Hy is tink in bytsje fergetten, Detlev von Liliencron, mar dat is net terjochte: Ich habe im Poggfred gelesen, diesem göttlichen Feuilleton von einem Epos, diesem leichtesten, glücklichsten, kecksten, freiherrlichsten Gebilde der modernen Literatur. (Thomas Mann, 1904) Lês hjir fierder. Jo sille net teloarsteld wurde. Mar… wachtsje, dat is ek sa, jo kinne gjin Dútsk lêze.…

  • PCM 100

    Ik haw him tink sa’n trije jier lyn kocht op Marktplaats, de Philips PCM100. In pear kear nei sjoen, nea wier útprebearre. En doe kaam er, iensum en fergetten yn in kast, en letter yn in ferhúsdoaze… Mar ik haw him wer fûn, en sil no myn bêst dwaan te begripen hoe’t er wurket. Is…