Tag Archives: Aap

Apestavering

Ha, goed stik hear fan Henk Wolf. Mar ik haw net ûndertekene, wol net assosearre wurde mei guon nammen dy’t dat al dien hawwe. Jim witte dat ik ek neat fan dy staveringsferoaring hawwe moat, mar as in seker persoan opropt ta in tribunaal tsjin de betinkers fan it nije Griene boekje… Dat giet my […]

Eeltsje-Om en it prizejild

Ha goeie! Ik woe jim earst mar ris wize op myn kollum op de side fan ensafh. Hy stiet hjirre. En dan mar wer ris sitearje fan it Facebook fan in seker persoan. It is in reaksje fan Eeltsje Hettinga, jo witte wol, de broer fan de ferneamde dichter. Hjir komt er: ‘Bloei op dea […]