Cornelis van der Wal

Tag: Abe de V.

 • Diktatoriale stokbôle

  No, dat is my in tige nijsgjirrich stik, fan Abe de V. oer it Skriuwersboun. Abe hie oars in skoftke lyn al opsein as Bounslid, mar is blykber gau wer lid wurden, om dêrnei wer op te sizzen. De hear De V. syn bloch hat gjin sykfunksje, dat ik kin it berjcoht oer syn eardere…

 • Waling Gaos

  Heden, alwer in ôflevering fan Fers2! Dan begjint de wike goed, kin net better. Wy wurde mar ferwend! In hiel aardich stik fan Abe de V. hear, oer Waling Dykstra. It essay fan Friduwih R. is stilistysk bepaald gjin masterwurk. It giet oer de digitale Fryske tydskriften, wol’k leauwe, en dan komt fansels ek ensafh.nl…

 • Jongfryske bamy

  Jawis, jo eigen Knilles leveret ek in bydrage oan de betinking fan it feit dat it 100 jier lyn is dat de Jongfryske Mienskip oprjochte waard. Sterker noch: ik bin sels al in moai skoft lid fan dizze beweging. It ledeblêd Lyts Frisia hjit sûnt koart Nij Frisia. It sjocht der wat better út as earder.…

 • Nije ûntjouwingen Contrabas

  Begripe jo it noch? Yn elts gefal hat újouwerij Liverse net allinnich de Contrabas, mar ek de gewoante fan Breukers om kritikasters te bedriigjen oernommen: ‘Op 14 november 2014 verklaarde Henk Verweerd van uitgeverij Liverse dat De Contrabas  per 1 november een imprint van Liverse geworden was. Dat was gebeurd zonder de betrokken auteurs in te lichten. Verweerd wees…

 • Mei dizze persoan dogge Abe en Teake saken

  Hoi jonges en famkes, ik bin wat griperich, dêrom net sa aktyf hjirre. Komt hielendal goed. Ik woe jim nochris wize op de persoan Chr. B, dy’t ik yn it ferline as freon beskôge. Lykwols, sûnt er gjin stânpunt ynnimme woe wat de email-affêre fan Abe de V. oanbelange, binne de ferhâldingen minder wurden. En…

 • De Nachtrider total loss!

  No, dat is my ek wat. De NachtRider – Frysk altydblêd oer boeken. It blog dat net ien boek behannele hat… En earder wie it in soarte fan nijsblog.     Koartsein: (alwer) in folslein mislearre projekt fan Abe de V…   Noch efkes neitinke wat wy jûn ite sille.