Cornelis van der Wal

Tag: Abe de Vries

 • Pro Putin Propaganda fan Abe de Vries yn it Friesch Dagblad + update

  Abe de Vries leveret hjoed in besprek fan de nijste bondel fan Arjan Hut. No stiet De Vries, troch syn berjochten op Facebook, bekend as ien dy’t him achter Putin opstelt en hy makket misbrûk fan syn macht as resensint troch ûndersteande wappy-praat te ferkundigjen. En it Friesch Dagblad fynt it wol bêst. Part fan…

 • Literêre ynsest diel safolle: Friduwih lyrysk oer Abe syn Blomlêzing

  En it giet mar troch minsken! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, is tige lyrysk oer de nij út te kommen blomlêzing fan Abe mei de argayske titel Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan een appelboom.  Wat skriuwt *kuch* de útjouwer? “In prachtige bondel:…

 • De advyskommisje foar de GJ-priis 2021 + updeet

  In hiel lang stik oer de advyskommisje foar de Gysbert 2021 yn de provinsjale deiblêden hjoed. En dat wylst de gearstalling fan dizze kommisje noch hielendal net bekendmakke is. Op Fers2 wurdt steld dat de gearstalling  op de side fan ‘e Provinsje stien hat. Mar wêrom dan net efkes in screenshot makke? Ek hiel apart…

 • Literêre ynsest yn Fryslân, diel safolle…

  Ja jonges, it is wer safier! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, besprekt op Fers2 de dichter syn nijste bondel Blaumelly. En wat docht bliken? Riemersma is slim ûnder de yndruk fan de poëzij fan har freon: se kent him ‘in hieltyd mear gesachhawwende poëtyske stim’ ta. Earder fûn Friduwih de bondel Brek…

 • De ein fan Fers2?

  Ornaris wurdt it *kuch* literêre tydskrift Fers2 om ‘e 14 dagen ferfarske, mar it lêste berjocht is fan 15-12-2019. Op ‘e side stiet: ‘Fers2 komt om ’e fjirtjin dagen op it ynternet út as Fers2.eu. Fers2 hat gjin paywall: alle stikken binne frij tagonklik.’ Soe dit de ein wêze fan in tydskrift dat neist in…

 • It giet mar troch: literêre ynsest yn Fryslân

  Earder hiene wy al ris Friduwih Riemersma dy’t de poëzij fan har partner Abe de Vries bejubele: Riemersma skreau û.o. ‘Brek dyn klank befettet beslist mylpealgedichten, binnen it oeuvre en yn de Fryske literatuer, …’ Lês mar wat ik dêr doe fan fûn, ûnder dizze link.   Sûnt hjoed hawwe wy ek it jo net…

 • Sigrid Kingma: de boadskipper hat it dien!

  No, sjoch ris oan: de boadskipper hat it dien. It sil ek net sa wêze. Sigrid Kingma, dy’t sels de ferkiezing fan de Dichter fan Fryslân ûnjildich makke hat, fynt it not done dat ik dêr melding fan makke haw. Ik nim, foar de feroaring, ris wat fan Abe de Vries syn Facebook oer, dan hearre…

 • Brekkend: Fúzje Skanomodu en Fers2

  It folgjende nijs krige ik justernacht fan in ynformant dy’t anonym bliuwe wol: ‘Nei petearen tusken de redaksjes fan digitaal literêr tydskift Fers2 (Abe de Vries en Friduwih Riemersma) en it ‘ynternettydskrift troch en foar jonge Friezen’ Skanomodu (Meindert Reitsma, Nienke Jet de Vries en Jan Ybema) is besletten de lapen gear te smiten. De nije…

 • Besprek ‘Wolf yn harnas’ yn it Frysk Deiblêd

  No sa, in ynhâldlike resinsje mei in soad ynsjoch: it kin dochs. Abe de Vries oer ‘Wolf yn harnas’. Efkes op ‘e foto klikke.  

 • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf! (2)

  Dit skriuwt Henk van der Veer op Twitter: In reply to Cornelis van der Wal Henk van der Veer @henkvdveer 1d @Knilless Súver bij ut onbeskofte om’t ou su’n flutresênsy! Wêrom hier nòch langer op reageare? Gewoane negeare! #snekeradfys Ik haw kontakt socht mei de kultuerredaksje fan it FD, wat de Abe de Vries syn…