Tag Archives: ajam ketjap

Lân fan Taal: Frysk komt op Jan-Poepsplak

Ja, jo sille wol tinke: dy Knilles is allinnich mar dwaande mei Lân fan Taal. No, dat falt wol ta, ik bin benammen literêr aardich warber, mar út en troch wurd ik wer konfrontearre mei it feit dat by de digitale meiwurkers fan Lân fan Taal it Hollânsk op it earste plak komt, en it […]