Cornelis van der Wal

Tag: Albertina Soepboer

 • Besprekken Eppie Dam bywurke

  De poëzijbesprekken fan Eppie Dam yn de Ljouwerter Krante binne bywurke mei resinsjes fan de nijste bondels fan Jan Kooistra en Albertina Soepboer. Klik hjir foar it oersjoch.

 • Skandaal op de balken

  Ja, it is wier, Tsead Bruinja, de nije kollumnist fan de Ljouwerter Krante, skriuwt syn kollum yn it Hollânsk. Myn fraach is: wêrom? Moat dat fan de krante, of is dit Tsead syn kar? Ik fyn it … Lit mar, myn stânpunt is bekend. En, hiel wat oars, kin de gemeente Ljouwert dizze poëzijtegel fan…

 • Argivearre omkoal + Updeet

  Hjoed krige ik berjocht dat ik myn âlde weblog, yn it ferline noch as web-log skreaun, oersette koe nei WordPress.com. De omkoalen dêr hawwe in soad informaasje fernield. It moaie blog fan Albertina Soepboer bygelyks. Wat bin ik bliid dat ik de brot no sels behear fia myn eigen wordpress. Mar it âlde blog moat…

 • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

  Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…

 • Six Friesian poets

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rr8GjqGqViY[/youtube]

 • Iepen brief oan Tresoar

  Bêste minsken fan Tresoar, ik haw wer wat te seuren. It is wier dat ik yn it jier 2004 De Gouden Lykdoarn foar de Meast Paranoïde Skriuwer ûntfange mocht, in priis dêr’t ik noch altyd tige grutsk op bin, benammen fansels omdat er ûndertekene is troch Arjan Hut, mei wa’t ik oare wike nammers de…

 • Absurd Awater

  Ôfrûne freed wie ik wer ris yn it moaie stedsje Grins. Altyd noflik om werom te kommen. Mar ik haw Snits leaver, dus. Heden, heden, jo kinne dêr ek gjin stap fersette of jo komme de selsbeneamde Literatuerpaus fan Grins tsjin. Dat is dus, mient er sels, de hear Coen Peppelenbos. Prutsskriuwer en liichbist. Sjoch…

 • Besprek Albertina Soepboer

  Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 26-01-2011

 • Besprekken Dam bywurke

  Mei Albertina Soepboer: De trektocht

 • Brune snert

  No minsken, wer goed nijs fan it Frysktalige blochfront: Albertina Soepboer is wer úteinset mei har webloch! Fansels al daliks synjalearre troch it nea folpriizge tydskrift ensafh. No noch twitterje Albertina! Of Facebook, of Hives, of… Ik haw in skoftke op Facebook sitten, mar dat kostet my fierstenfolle tiid. Twitterje en blochje, ik haw dêr…