Cornelis van der Wal

Tag: Alex Riemersma

  • Besprek de Moanne, Jiergong 9, nû. 7 Mei Rapportsifers.

    Ja, gau foardat der wer in nij nûmer is. En tink derom, frou Digi Beetstra: op de linken klikke hin, dit is ynternet witte jo wol. Jaap Louwes stiet mei syn troanje op de foarside. Net echt trochlibbe, dy kop. Hy moat wat mear drinke, of oan de oare drugs gean. Dat soe syn sloppe…