Cornelis van der Wal

Tag: Alpita de Jong

 • Drollen op de Boekemerk

  Dit berjocht stie yn de Ljouwerter fan hjoed: … Hoe de Friese literatuur over twee en een half jaar vertegenwoordigd zal zijn, is niet te zeggen, maar dat het gebeurt, is wel zeker. Er bestaan afspraken voor vier jaar met het Ne- derlands Letterenfonds over de serie ‘10 books from Holland’. In 2013 was er…

 • Wa stiet der yn de literêre top 10?

  Ha, it wurdt spannend! Mar faaks hawwe de skriuwers yn kwestje it grutte nijs al heard. Watte? No… lês dit mar efkes. Der komt dus in top 10 fan de Fryske literatuer. Wa soene der bysitte? Stiet … of … der ek by? Sa nee, wêrom dan net? Is de poëzij überhaupt fertsjintwurdige? Dat sil’t…

 • Redbad Rames

  No, dat wie in moaie middei yn Stiens. Nijsgjirrige foardrachten en Kramtried kin útgroeie ta in wichtige band yn it Frysktalige Metal-barren. Ik kin ek útgroeie, mar doch oan de lijn. Fannemoarn 77 kilo. Hat wolris mear west. Mar ik haw myn kop ek wer milimetere, dat skeelt faaks wer wat gewicht. Ûnder de taharkers…

 • Doeke, Coen en Hylke

  No minsken, it is dan einlings safier: jo favorite dichter, skriuwer ensafh is dochs mei namme neamd yn de rige lêzings fan Sirkwy Seminar. Is’t net prachtich? Ik lies it juster al op twitter, mar hjir kinne jo it allegear ris neisjen, by Friezehater, idelteut en minor publisist Coen Peppelenbos. Peppelenbos komt oars ek foar…

 • Selsbeneamd hillichferklearre ekspert

  No, leave lêzerkes, de klok al lyksetten? Se rinne yn literêr Fryslân net oeral like lyk: Fan ’t winter sil der in rige fan fjouwer lezings organisearre wurde by Tresoar, der’t saakkundigen in algemien oersjoch en in persoanlike wurdearring fan de Fryske literatuer yn it nije millennium yn biede sille. Dus net allinne: wat is…