Cornelis van der Wal

Tag: Anne Feddema

 • Ferkiezing Dichter fan Fryslân wurdt taret

  Understeande mail komt út in tige betroubere boarne, nammentlik fan Anne Feddema. Der binne noch trije oare dichters oanskreaun, ik neam se mar net. Feddema docht yn elts gefal net mei oan it petear. Ik persoanlik fiel my net roppen om oan de ferkiezing mei te dwaan. De Dichter fan Fryslân kriget €2500,00 jiers foar…

 • Vliegende patat

  It wie in moaie jûn, mei treflik iten en drinken by de Vliegende Hollander yn Ljouwert. Josse de Haan hie syn literêre freonen útnoege nei oanlieding fan it ferskinen fan Reedride op glêd iis. Hjirûnder in stikmannich foto’s. Sawat alle Fryske skriuwers fan ymportânsje wiene der. Nee, jo net, mar wat seit dat oer jo?…

 • Foto’s Rink van der Veldepriis foar Anne Feddema

  Efkes op de foto’s klikke foar in grutter byld.  

 • Melklokaal opwaarme

  Justermiddei wiene wy by de iepening fan Anne Feddema syn útstalling, yn it Melklokaal yn it Hearrenfean. It wie tige drok! Hjoed waard skriuwend Fryslân ferrast troch dit berjocht. ‘Tresoar siket Fryske skriuwers foar Europeesk útwikselingsprojekt.’ In net ûnaardich projekt, moat ik sizze. Mar ik doch net mei. It duorret foar my oan ‘e iene…

 • ‘Sinnestriel op it Offermês’ stiet online

  Ik fûn fannemiddei in âld diskette, mei dêrop myn twadde bondel ‘Sinnestriel op it Offermês´. It hie doe noch de titel ‘Frysk bloed en ûfos’ en wie noch mei WP 5.1 skreaun. Ik haw der in PDF fan makke. Jo kinne it dellade. En lêze. Koperative Utjouwerij 1997. Omslach Anne Feddema.   Hjir klikke Of op…

 • Theologyske magneten

  Dat wie in moaie middei/jûn earjuster! Yn it ramt fan de presintaasje fan twa nije Afûkboeken, de Triennen fan Cheetah en Frou mei mandoline op sofa fan resp. Anne Feddema en Josse de Haan wiene wy te gast by in Moannejûn. Yn it hol fan de liuw fansels, as ensafh-man yn ieren en sinen. Mar…

 • 24-09-14 De Moanne Live

 • O goddelijke glans…

  Ik sil dwaande mei de tsjokke biografy fan Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend. It moat in hiel apart mantsje west hawwe, ús Willem. En net al te aardich, tinkt my. Mar dat jout neat, as it boek mar moai is. Yn in fier ferline hie Anne Feddema it gauris oer Bilderdijk. My stiet noch in…

 • Besprekken Eppie Dam bywurke

  Eppie Dam yn de LC mei de nijste bondels fan Tsead Bruinja, Foppe Venema en Anne Feddema. Foar jo argivearre troch Knilles. Dus. Klik hjir.

 • Net ferjitte! 23-11-13 Duo von Däniken by Explore The North

  Klik hjir foar it programmaboekje. Hjir spylje wy ús lytse rock-opera ‘Nordic Walkmen’ Nachts nei tolven. En fansels in soad Frysk yn de teksten!