Tag Archives: Anne Feddema

Absurd Awater

Ôfrûne freed wie ik wer ris yn it moaie stedsje Grins. Altyd noflik om werom te kommen. Mar ik haw Snits leaver, dus. Heden, heden, jo kinne dêr ek gjin stap fersette of jo komme de selsbeneamde Literatuerpaus fan Grins tsjin. Dat is dus, mient er sels, de hear Coen Peppelenbos. Prutsskriuwer en liichbist. Sjoch […]

Frysk Literêr Nijs

It ferneamde Duo von Däniken, dat binne Anne Feddema en Cornelis van der Wal, fertsjinnet wat by: In âlder echtpear yn Haulerwyk is thús fan sieraden bestellen troch twa froulju. In frou belle oan en fertelde dat sy de nije buorfrou wie. Se hie lêst fan lekkerij en rûn sa de wenning yn nei de […]

Op besite by Feddema

Oer in deimannich giet er wer nei Berlyn ta: Anne Feddema. Ik haw hjoed efkes fan Snits nei Ljouwert hinne en wer fytst. Anne hat ek in miening oer myn nije dichtbondel. Klik hjir… Haw patat pinda iten.

Besprek Anne Feddema: Torpedo’s los

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad 15-01-2011

Speklapke ûnder kuratele

Aardich dat de Moanne ek wat aktiver op ynternet wurdt, no noch wat better om de kwaliteit tinke wat de digitale ynstoerings oanbelanget! Guon minsken kinne better ûnder kuratele steld wurde, is’t net sa? Soene se de konkurrinsje mei ensafh oanwolle? Kânsleas! Oer de Moanne sprutsen, ik krige de papieren ferzje hjoed wer yn de […]

‘Samba yn Germania’ fan Simen de Boer

(sjoch dit blochke + de reaksjes) Achte drs. van der Wal, Ik haw it fers efkes opsocht en omstavere foar jo lêzers. It is in nuveraardich fers, it liket wol oft de hiele literêre skiednis fan begjin 20e ieu foarbykomt. It is spitich dat de Boer net mear skreaun hat nei de oarloch, hy hearde […]

Besprekken Dam bywurke

Besprekken Eppie Dam bywurke mei de resinsje oer Anne Feddema syn Torpedo’s los. Sjoch foar de aardichheid ek noch ris Feddema syn reaksje op dit besprek!

Moarn: Anne Feddema by Omrop Knilles Radio

Alle woansdeis tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yscp8vAynCE[/youtube]

Petear Van der Ploeg online

Net faak hat in petear mei in Frysk skriuwer safolle reboelje opsmiten. Tink ik, want ik haw ek net alles lêzen. It like my dan wol in goed idee en set it efkes online, mar hoopje dat de LC net lilk wurdt. Mar dat wiene se dochs al. It is net hielendal perfekt skend, mar […]

Kaspar Hauser Suite op Omrop Knilles

Live yn Tresoar op 11-09-2010. Anne Feddema en Martin Beekman. Op Guitaar. Nei oanlieding fan de Gysbert Japixpriis 2009. Hjir klikke!