Tag Archives: Anne Feddema

Portret Anne Feddema en sa

Ja goeie minsken, hjir is Knilles wer. Juster gjin blochke, fanwegen horeka ferpichtings. Moarn tink  (ik moat it noch montearje) de opname fan Feddema syn Kaspar Hauser Suite. Ik set it op You Tube. As Omrop Knilles it goedfynt alteast. Ja, juster wie dus de ûntbleating fan Anne syn selsportret nei oanlieding fan de Gysbert […]

Geheimsinnich Paspoart

No, leave berntsjes, ik haw my opjûn foar it Boekefeest yn Tresoar en ek in goedkeap sliepplak regele, want oars moast ik om 23:00 oere al wer fuort, en dan begjint de drank by de measten earst te wurkjen en komme de Geheimen en de Rabberij. Ja, ik wie kritysk yn’t foar, mar earst sels […]

It Kulturele Tydskrift

Heden, alwer in nije Moanne yn ‘e bus. En ik hie de foarige mar foar in part besprutsen. No ja, it gie foar it grutste part oer WO II, in ûnderwerp dat no mar ris ôfsletten wurde moat. Of sis ik wer wat ferkeards? Dat moat dan mar. Efkes gau troch it Kulturele Tydskrift blêdzje. […]

Anne Feddema Hat Toarst!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yscp8vAynCE[/youtube]

Nije rigel yn it reade boekje

Jawis, dy Bio oer Majakovsky haw ik in pear dagen lyn al ynlevere. In prachtich boek, en op it lêst krige ik dochs wol wat te dwaan mei de dichter. Al in hiel skoft haw ik syn folsleine gedichten yn myn besit. Yn it Dútsk, fan dy reade boekjes. Krige hjoed ek de Ingelske oersetting […]

Duo von Däniken op YouTube

Alle harkspultsje fan Duo von Däniken stean no op YouTube. Hjirre dus.