Cornelis van der Wal

Tag: Arjan Hut

 • Succeservaring van eenen aap

  Noch altyd de Moanne net goed lêzen, ik wit ek net oft ik meikoarten oan in djipdollend besprek takom. Moarn set ik hjir yn elts gefal it poëzijbesprek del, dat hjoed yn it Deiblêd ôfprinte is. Ik seach oars yn ‘e gauwichheid dat Arjan Hut syn nije bondel by de AFÛK útkomt, dat wie oars…

 • Go-Gol argyf yn myn besit

  Hee, wat stom fan my lêst, doe’t ik dy âlde artikels fan Go-Gol silger net mear fine koe, mar dy sitte fansels ek yn de feed-skiednis fan de Google Reader. Ik haw dus it bewuste stikje oer dy bedriging fan myn persoan ek weromhelle. Sil ik it efkes sitearje? Of wurde E.S., A.H. en E.H.…

 • Go-Gol út ‘e loft.

  It literêr tydskrift Go-Gol is út ‘e loft helle. No kin it fansels sa wêze dat de webmaster(esse) mei reparaasjes of updates dwaande is, mar opmerklik is yn elts gefal dat ek de link dy’t by dizze blog heard net mear wurket. Ris sjen oft Google noch wat yn ‘e cache sitten hat… Nee, en…

 • Besprek de Moanne, jiergong 9 nû. 2. Mei rapportsifers!

  Nee, op it net stiet noch altyd de net al te oanloklike foarside fan nû.1, mar nû. 2 is al in skoftke út. Hjirûnder folget myn ûnmeilydsume, mar dochs nei objektiviteit stribjende besprek. Mei rapportsifers. De foarkant: Jochem Hamstra is in bêste keardel, mar dy trui kriget in 6.4. Estafettekollum is neat oan, in 4.3.…