Cornelis van der Wal

Tag: Bart FM Droog

 • Bearput Contrabas, it ferfolch

  Ja, sucht… It is noch folle slimmer as tocht, en der komt noch mear… Klik hjir mar efkes foar in nije ôflevering fan de bearput Contrabas. Wat seine Abe de Vries en Teake Oppewal oer harren gearwurking mei de Contrabas en de warskôgingen dy’t Bart Droog en ik útgean litten hawwe?   Abe: ‘haat- en…

 • Dossier de Contrabas online

  Dossier de Contrabas, makke troch Bart FM Droog, stiet online. ‘De ontwikkelingen rond weblog en uitgeverij De Contrabas, 2005-2014.’ Der is ek in ôfdieling oer de ‘Fryske’ útjeften fan de Contrabas en ûnder oaren de gearwurking mei HotSum. Jûn makaroany mei swarma en griente. Ies lekker.

 • Reaksje Friduwih Riemersma

  Reaksje Friduwih Riemersma op dit blog en dat fan Bart FM Droog: http://nederlandsepoezie.eu/?p=2134 – Ik haw nearne lêzen hokker saaklike oanpak de dupearre klanten fan De Contrabas keazen hawwe. Binne der bygelyks klachte-ynventarisaasjes op Radar, wat is de bêste rjochtsgong, wat te dwaan as men as lytse skuldeasker gjin foardering útbetelle krije, ensfh? Mei oare wurden,…

 • Warskôging foar de Contrabas

  Bêste lêzers en belutsenen. Meikoarten is der in boekpresintaasje yn it Heerenlogement te Harns. In essaybondel en in fersebondel sjogge dêr it ljocht. Moai no, soene jo sizze, Fryske boeken!, wie it net sa dat de útjouwer yn kwestje de Contrabas is, yn gearwurking mei de Fryske útjouwerij HotSum.  Chrétien Breukers, de man efter de…

 • Huisgenoten

  Nu heeft de Friese dichter Cornelis van der Wal nooit in dit pand gewoond, noch bewoonden Bruinja en Droog in dezelfde periode dit huis. Toch is het wel een bijzonder gebouw, op literair-historisch vlak. Want aanvankelijk huurde de dichter/prozaïst Karel ten Haaf er een kamer (1ste verdieping, straatzijde). Later huurde Tsead Bruinja er de achterkamer…

 • Droege Aap yn in bakje

  Juster wie Bart FM Droog foar OOG-radio, it stasjon út de stêd Grins. Fansels gie it oer dizze kwestje: wêrom gjin Pier Boorsma op de nije side oer dichters yn de stêd Grins? De namme fan jo trouwe tsjinstfeint en dy fan Pier B. wurde ek efkes neamd. Dus. Hjir te beharkjen. Fierders hearde ik…