Tag Archives: boerekoal

Frysk! Wurd! Boek!

Lêstlyn foel myn sykjend en speurjend each op de side http://www.frysk-wurdboek.nl/. Op dizze side kinne jo “Een zeer uitvoerig Fries woordenboek” dellade. Spitigernôch slagget dat net by de Word-ferzje, en de Open Office-ferzje wurket net mei myn ynstalearre Open Office tekstferwurker. Dan bliuwt de pdf-ferzje oer. Yndrukwekkend meie jo wol sizze, dizze prestaasje fan Leksikograaf […]