Cornelis van der Wal

Tag: Bokke R.S. Pollema

  • Ôfpriisde Pollema

    Ah, de loft is opklearre tusken my en de krante. Dat ik bliuw gewoan besprekken skriuwen. Dus. Eardere berjocht is al oanpast. Bin yn de samle ferhalen fan Bokke R.S. Pollema oan it lêzen. Lok en Lijen. Falt my net ta, yn earste ynstânsje. Trinus Riemersma neamt him yn syn neiwurd ‘in nuversma’, mar giet…