Cornelis van der Wal

Tag: Bouke Oldenhof

 • It ûnthâld fan de Moanne

  Ja minsken, it jier 2019 is al wer hast foarby. Wat mysels oanbelanget wie it hichtepunt de tour mei de Reade Runen nei Denemarken ta. En fansels de oansteande oersetting fan seis (6) fersen út Wolf yn harnas yn it promininte Deenske tydskrift Hvedekorn. Dat lêste sil yn 2020 plakfine.  Grutte *kuch* Fryske poëzijkenners lykas…

 • iP2 r90 en Wylde byldspraken

  In pear moanne lyn haw ik fan in Geheimsinnich Persoan in hiele steapel iP2 r90 ‘ Rendez-Vous’ krigen, it ienmanstydskrift (want der wiene doe noch gjin weblogs) fan Josse de Haan. Literêr, mar ek polemysk. Ik bin se no allegear oan it trochlêzen. Konfrontaasjes mei Teake O. (ja ek yn 1994 hiene jo dêr al…

 • Josse de Koe

  It hâldt de gemoederen noch altyd dwaande: de lêzing fan Hylke Tromp. Neffens de oars tige wurdearre stjoerder.nl wie it in grut súkses: “De earste lêzing, troch Hylke Tromp, wie in grut sukses. Sasear sels dat der in bootleg opname op it weblog fan Cornelis van der Wal kaam te stean.” It stikje op Stjoerder…

 • Selsbeneamd hillichferklearre ekspert

  No, leave lêzerkes, de klok al lyksetten? Se rinne yn literêr Fryslân net oeral like lyk: Fan ’t winter sil der in rige fan fjouwer lezings organisearre wurde by Tresoar, der’t saakkundigen in algemien oersjoch en in persoanlike wurdearring fan de Fryske literatuer yn it nije millennium yn biede sille. Dus net allinne: wat is…