Cornelis van der Wal

Tag: Brune beanesop

 • Mingd nijs

  Fannemoarn in ferhaal ynsprutsen foar de Ljouwerter ‘stadsproducers‘ Jacco de Boer en Daan Levy. Ik wie de earste! ik wit net hoefolle oaren hjir foar frege binne… Yn elts gefal: it ferhaal komt op in kassetebantsje en sil op in ludike wize ferspraat wurde. Nee, it wie my net ûntkommen: Abe de Vries wurdt einredakteur by it…

 • Sop fan brune Skriuwers

  No sa! It Skriuwersboun hat in nije side, sa ûnduts de altyd warbere reachmaster fan ensafh. En… it sjoch der net iens sa ferskriklike beroerd út. No, hoech ik it net mear te dwaan. Dus. Drok, benammen online, mei de Ljouwerter huzejacht. Ik stean al earne op nûmer ien… Efkes in offisjeel berjocht fan de…

 • ûnlêsbere pankoeken

  Fannemiddei, tusken it reguliere skriuwwurk troch, efkes yn de nijste Moanne omlêzen. In bytsje al tefolle polityk, nei myn sin. Piter Jelles èn Domela wurde yn de skynwerpers setten. Net al te nijsgjirrich, dy mantsjes. De poëzij fan Troelstra seit my earlik sein hielendal neat. Mar dat sil ik wol net sizze meie. En wêrom…

 • Yn it Frysk bekjeflaaiende skiep

  “Mar sa’n Loeks fynt dat in grut feest wurdich, want de man, dêr komt it op del, hatet de Fryske taal. Dat lykwols in, miende ik altyd, Frysksinnich man as Bartle Muller efter sa’n fint oanrint, kin ik mei myn ferstân net by. Oan de oare kant, trochtinkend, alles falt no op syn plak, want…