Cornelis van der Wal

Tag: Charlie Hebdo

  • 145 skriuwers minder om te lêzen

    Ik sil se net allegear opneame, se steane ûnderoan dit artikel. 145 skriuwers dy’t beswier meitsje tsjin de útrikking fan de Freedom of Expression Courage Award oan it Frânske satiryske tydskrift Charlie Hebdo. Hawwe dizze selde skriuwers ek protestearre tsjin it likwidearjen fan de redaksje fan Charlie Hebdo? Mislike lefbekken binne it. Se prate ymplisyt…