Cornelis van der Wal

Tag: Chretien Breukers

 • Abe brekt mei Breukers

  No, is dat net in moaie kop? Ik haw it út tige betroubere boarne: Abe de Vries wol net langer gearwurkje mei Chrétien Breukers. It ynsjoch komt in bytsje let, mar dat binne wy wend by Abe. Ein ferline jier ferskynde der noch in samling essays fan De Vries by Breukers syn útjouwerij De Contrabas.…

 • Nije ûntjouwingen Contrabas

  Begripe jo it noch? Yn elts gefal hat újouwerij Liverse net allinnich de Contrabas, mar ek de gewoante fan Breukers om kritikasters te bedriigjen oernommen: ‘Op 14 november 2014 verklaarde Henk Verweerd van uitgeverij Liverse dat De Contrabas  per 1 november een imprint van Liverse geworden was. Dat was gebeurd zonder de betrokken auteurs in te lichten. Verweerd wees…

 • Mei dizze persoan dogge Abe en Teake saken

  Hoi jonges en famkes, ik bin wat griperich, dêrom net sa aktyf hjirre. Komt hielendal goed. Ik woe jim nochris wize op de persoan Chr. B, dy’t ik yn it ferline as freon beskôge. Lykwols, sûnt er gjin stânpunt ynnimme woe wat de email-affêre fan Abe de V. oanbelange, binne de ferhâldingen minder wurden. En…

 • Literatuerbefoarderer Oppewal swijt oer misstannen by de Contrabas + Updeet

  Ja, ik bliuw der oer trochgean oant dat der antwurden komme. By de presintaasje fan de nijste útjeften fan HotSum/de Contrabas hâlde de baas fan de Fryske skriuwers, te witten Teake Oppewal, literatuerbefoarderer te Ljouwert, in praatsje. Oer de útjefte ‘Alde meuk?’ sei er ûnder oaren it folgjende: Dêrom binne wy fan it sirkwy sympoasium…

 • Subsydzje Provinsje Fryslân foar de Contrabas/HotSum ynlutsen

  Nei oanlieding fan in WOB-fersyk fan Bart FM Droog is dúdlik wurden dat de Provinsjale subsydzje foar de essaybondel Alde Meuk? ynlutsen is. De útjouwer moat in foarskot fan  € 2250,- werombetelje.  Undúdlik is hoe’t de distribúsje fan Alde Meuk no fierder ferinne sil. Fierdere fragen binne: Is de printer wol betelle en hoe heech is de…

 • Bearput Contrabas, it ferfolch

  Ja, sucht… It is noch folle slimmer as tocht, en der komt noch mear… Klik hjir mar efkes foar in nije ôflevering fan de bearput Contrabas. Wat seine Abe de Vries en Teake Oppewal oer harren gearwurking mei de Contrabas en de warskôgingen dy’t Bart Droog en ik útgean litten hawwe?   Abe: ‘haat- en…

 • Dossier de Contrabas online

  Dossier de Contrabas, makke troch Bart FM Droog, stiet online. ‘De ontwikkelingen rond weblog en uitgeverij De Contrabas, 2005-2014.’ Der is ek in ôfdieling oer de ‘Fryske’ útjeften fan de Contrabas en ûnder oaren de gearwurking mei HotSum. Jûn makaroany mei swarma en griente. Ies lekker.

 • Berjocht fan de Vlaamse Auteursvereniging

  VAV is reeds enkele jaren op de hoogte van gerommel en malafide praktijken binnen een Nederlandse uitgeverij, waarbij ook een  aantal (gerenommeerde) Vlaamse auteurs gedupeerd zijn. Onlangs is een gerechtelijk onderzoek gestart, waarbij een aantal wanpraktijken van de uitgever aan het licht kwamen. Helaas valt daar geen woord over de veelvuldige schendingen van auteursrechten. En…

 • Reaksje Friduwih Riemersma

  Reaksje Friduwih Riemersma op dit blog en dat fan Bart FM Droog: http://nederlandsepoezie.eu/?p=2134 – Ik haw nearne lêzen hokker saaklike oanpak de dupearre klanten fan De Contrabas keazen hawwe. Binne der bygelyks klachte-ynventarisaasjes op Radar, wat is de bêste rjochtsgong, wat te dwaan as men as lytse skuldeasker gjin foardering útbetelle krije, ensfh? Mei oare wurden,…

 • Hot Fuort! + Updeet

  No’t wy it dochs oer boekpresintaasjes hawwe: HotSum lansearre justerjûn in trijetal essays en in dichtbondel. Chrétien Breukers soe ek in taspraak jaan, mar neffens my wie er der net by. Of al? Kom der mar yn Abe! Teake Oppewal, fan Tresoar, is ek warskôge foar de praktiken fan de Contrabas, mar de reaksje wie:…