Cornelis van der Wal

Tag: Coen Peppelenbos

 • Coen Peppelenbos zingt een vrolijk liedje!

 • Ljouwerter Krante jout romte oan Friezehater Peppelenbos

  Ja, sa is’t mar krekt, lês hjir mar… : ‘…en daarom kon Komrij in het Nederlands dichten en niet in het Fries. Gelukkig maar.’ Ik begryp wier net wêrom dizze anty-Fries de gelegenheid kriget en ferkundigje syn mislike praatsjes oer Fryslân en de Friezen yn in Fryske krante. Wat fine jo eins fan Coen Peppelenbos?…

 • Grutte sloop troch neven

  Ik wie fannemiddei efkes yn Grins: grutte sloop dêre fanwege it Nije Forum. Wit net oft ik dat wol moai fyn… Ek efkes by Dichters in de Prinsentuin west, mar dêr rûn Coen Peppelenbos ek om, dat ik waard net hielendal goed. De poëzijfestival hawwe se nammers ferpest troch freedtejûns gjin foardrachten mear yn te…

 • Fryske dichters diskriminearre yn Grins + Updeet: Sensuer by Peppelenbos + alwer in updeet

  Ha! Dêr hawwe jo it wer: de hâlding fan de stêd Grins tsjinoer it Frysk. Ik bin, wat dat oanbelanget, bliid dat ik dêr wei bin. Fierders bliuwt it fansels in prachtstêd. Mar dy hate tsjin it Frysk is wier om te spuien. Wêr haw ik it oer. Gjin idee. O, ja, it giet oer…

 • Absurd Awater

  Ôfrûne freed wie ik wer ris yn it moaie stedsje Grins. Altyd noflik om werom te kommen. Mar ik haw Snits leaver, dus. Heden, heden, jo kinne dêr ek gjin stap fersette of jo komme de selsbeneamde Literatuerpaus fan Grins tsjin. Dat is dus, mient er sels, de hear Coen Peppelenbos. Prutsskriuwer en liichbist. Sjoch…

 • Gênante, vallende mannen, in een wonderbaarlijk evenwicht

  Ha goeie. Wie jo dat ek al opfallen? Ik fyn it in bytsje sjenant om it der oer te hawwen. Se soene dochs better witte moatte. Mar ik moat it dochs registrearje, in oar docht it net. Ik haw it oer it resinsjebelied fan de Leeuwarder Courant, ek wol Ljouwerter Krante neamd. It is dêr…

 • Doeke, Coen en Hylke

  No minsken, it is dan einlings safier: jo favorite dichter, skriuwer ensafh is dochs mei namme neamd yn de rige lêzings fan Sirkwy Seminar. Is’t net prachtich? Ik lies it juster al op twitter, mar hjir kinne jo it allegear ris neisjen, by Friezehater, idelteut en minor publisist Coen Peppelenbos. Peppelenbos komt oars ek foar…

 • It gefaar fan de rotkop

  Dit jier foar it earst sûnt… lange jierren net nei Dichters in de Prinsentuin te Grins. Dat hat ferskate redenen: it programma sprekt my net botte oan, al sitte der wol goeien tusken, ik haw frijwol gjin jild te besteegjen en ik bin sels oan it dichtsjen. Fierders rinne jo dan ek it gefaar om…