Cornelis van der Wal

Tag: coil

  • It gefaar fan de rotkop

    Dit jier foar it earst sûnt… lange jierren net nei Dichters in de Prinsentuin te Grins. Dat hat ferskate redenen: it programma sprekt my net botte oan, al sitte der wol goeien tusken, ik haw frijwol gjin jild te besteegjen en ik bin sels oan it dichtsjen. Fierders rinne jo dan ek it gefaar om…