Cornelis van der Wal

Tag: Cornelis van der Wal

 • Artikel yn Fryslân Markant: Dichters yn Denemarken

  Artikel fan Geart Tigchelaar yn Fryslân Markant fan Maaie 2019: ‘Dichters yn Denemarken’. Klik op ‘e foto’s foar in better byld,      

 • Fjouwer Fryske dichters op toernee troch Denemarken

  De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar sille yn de wike fan 11-17 maart nei it Deenske Aarhus. Hja sille dêr optrede en oersette, mar benammen mei nij wurk te set. It plan is om yn ’e mande mei Deenske dichters te kommen ta in twatalige dichtbondel dy’t…

 • Vliegende patat

  It wie in moaie jûn, mei treflik iten en drinken by de Vliegende Hollander yn Ljouwert. Josse de Haan hie syn literêre freonen útnoege nei oanlieding fan it ferskinen fan Reedride op glêd iis. Hjirûnder in stikmannich foto’s. Sawat alle Fryske skriuwers fan ymportânsje wiene der. Nee, jo net, mar wat seit dat oer jo?…

 • De bêste winsken!

  Fan Knilles en Dinie

 • ‘Sinnestriel op it Offermês’ stiet online

  Ik fûn fannemiddei in âld diskette, mei dêrop myn twadde bondel ‘Sinnestriel op it Offermês´. It hie doe noch de titel ‘Frysk bloed en ûfos’ en wie noch mei WP 5.1 skreaun. Ik haw der in PDF fan makke. Jo kinne it dellade. En lêze. Koperative Utjouwerij 1997. Omslach Anne Feddema.   Hjir klikke Of op…

 • Hetty Graffiti

  Okkerlêsten lies ik op de treflike side fan ensafh, it iennichste Frysk-literêre tydskrift dat der noch oerbleaun is, in nijsgjirrich skriuwen, ôfkomstich fan in sekere Hetty Kloosterman Combs. It hat te krijen mei de Jan Ritskespoëzijnacht. In pear sitaten: ‘Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is er een opmars van een nieuwe generatie…

 • De Nije Fryske Lieders!

 • Net ferjitte! 23-11-13 Duo von Däniken by Explore The North

  Klik hjir foar it programmaboekje. Hjir spylje wy ús lytse rock-opera ‘Nordic Walkmen’ Nachts nei tolven. En fansels in soad Frysk yn de teksten!    

 • Duo von Däniken op Explore The North

  Duo von Däniken bestaat uit de Fryske dichters Cornelis van der Wal en Anne Feddema. Naast hun (internet)cabaret voor het literaire tijdschrift ensafh.nl maken ze muziek. Vanavond brengen ze de kleine rockopera Nordic Walkmen… Eclectische elektronica, samples, met live instrumenten en visuele vondsten. Explore The North, 23-11-2013

 • Knilles en Pier

  Jawis, fan lofts nei rjochts: COrnelis van der Wal en Pier Boorsma Foto: Dinie Postma