Tag Archives: Cornelis van der Wal

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In […]

De Astrolooch

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ILSqEiDyk6A[/youtube]

De Nije von Däniken: Frysk Pariehynder

No, fia it 77e digitale nûmer fan ensafh: Frysk Prairiehynder fan Duo von Däniken. It Duo, jo wisten it al tink, bestiet út Anne Feddema en Cornelis van der Wal. Klik op it plaatsje. Dat is in befel. Dan komt der in filmke, mei dêrûnder unike koyboymesyk. Ek wat psychedelysk.  No sa. Haw bamy rames […]

Six Friesian poets

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rr8GjqGqViY[/youtube]

Lyts Laaksum

Reminder: 09-09-12 Lyts Laaksum, in ferwizing nei Ekspedysje Laaksum dat op 22-9 wêze sil. Op !UIT binne oanwêzich: de dichters Cornelis van der Wâl en Geart Tigchelaar en sjongerer Carolien Hunneman. Fan in ‘bushalte’ by it Historysk Sintrum Ljouwert ôf bringt in oldtimer-buske besikers nei it Tresoar-poadium yn de Prinsetún. Warning! Efkes fierderop is ek Elske […]

Castricum

Jim sitte faaks te wachtsjen op in ferslach fan de literêre kuiertocht troch Ljouwert. Dat komt moarn. Want jim hiene ek noch in ferslach tegoede fan de cd-presintaasje anneks dichtersoptredens yn Castricum, twa dagen lyn. It wie tige slagge, moat ik sizze. Ek in hiele moaie omjouwing dêr, it hat wol wat fan de waadeilannen. […]

Dichtersjûn

Ik soe krekt in lyts ferslachje skriuwe fan de dichtersjûn op de Janzenpleats, mar ik seach op de site fan Sjoerd Janzen al in stikje stean, dêr ferwiis ik hjirby nei. It wie oars in moaie jûn, sûnder wanklanken en gjin slaanderij. Wat my al opfoel dat wiene de lange ynliedingen dy’t de measte dichters […]

Absurd Awater

Ôfrûne freed wie ik wer ris yn it moaie stedsje Grins. Altyd noflik om werom te kommen. Mar ik haw Snits leaver, dus. Heden, heden, jo kinne dêr ek gjin stap fersette of jo komme de selsbeneamde Literatuerpaus fan Grins tsjin. Dat is dus, mient er sels, de hear Coen Peppelenbos. Prutsskriuwer en liichbist. Sjoch […]

Frysk Literêr Nijs

It ferneamde Duo von Däniken, dat binne Anne Feddema en Cornelis van der Wal, fertsjinnet wat by: In âlder echtpear yn Haulerwyk is thús fan sieraden bestellen troch twa froulju. In frou belle oan en fertelde dat sy de nije buorfrou wie. Se hie lêst fan lekkerij en rûn sa de wenning yn nei de […]

Bondelpresintaasje Kuiper en Van der Wal

Granytglimkes en Kristus Pavlov Hagelnije bondels fan Elmar Kuiper en Cornelis van der Wal Goeie, Hjirby noegje Elmar Kuiper en Cornelis van der Wal dy fan herte út om harren bondelpresintaasje by te wenjen! Elmar en Cornelis litte fia in beamerprojeksje eigenmakke fideofilms sjen en lêze ek foar út harren nije wurk. Sytze Pruiksma en Tsjinlûd […]