Tag Archives: de Contrabas

Hotsum: wêr bisto?

No’t wy it dochs oer útjouwers hawwe: hoe soe it eins mei Hotsum/de Contrabas wêze? Ik kom hjir op nei it lêzen fan dit kreaze besprek fan Aggie van der Meer har ‘Tei-iizje / Lok-azen’, útjûn troch dizze komby. Op de side fan de Contrabas stiet noch hieltyd in banner dy nei in wordpress-side fan […]

Nije ûntjouwingen Contrabas

Begripe jo it noch? Yn elts gefal hat újouwerij Liverse net allinnich de Contrabas, mar ek de gewoante fan Breukers om kritikasters te bedriigjen oernommen: ‘Op 14 november 2014 verklaarde Henk Verweerd van uitgeverij Liverse dat De Contrabas  per 1 november een imprint van Liverse geworden was. Dat was gebeurd zonder de betrokken auteurs in te lichten. Verweerd wees […]

Mei dizze persoan dogge Abe en Teake saken

Hoi jonges en famkes, ik bin wat griperich, dêrom net sa aktyf hjirre. Komt hielendal goed. Ik woe jim nochris wize op de persoan Chr. B, dy’t ik yn it ferline as freon beskôge. Lykwols, sûnt er gjin stânpunt ynnimme woe wat de email-affêre fan Abe de V. oanbelange, binne de ferhâldingen minder wurden. En […]

Subsydzje Provinsje Fryslân foar de Contrabas/HotSum ynlutsen

Nei oanlieding fan in WOB-fersyk fan Bart FM Droog is dúdlik wurden dat de Provinsjale subsydzje foar de essaybondel Alde Meuk? ynlutsen is. De útjouwer moat in foarskot fan  € 2250,- werombetelje.  Undúdlik is hoe’t de distribúsje fan Alde Meuk no fierder ferinne sil. Fierdere fragen binne: Is de printer wol betelle en hoe heech is de […]

wy binne benijd!

Bearput Contrabas, it ferfolch

Ja, sucht… It is noch folle slimmer as tocht, en der komt noch mear… Klik hjir mar efkes foar in nije ôflevering fan de bearput Contrabas. Wat seine Abe de Vries en Teake Oppewal oer harren gearwurking mei de Contrabas en de warskôgingen dy’t Bart Droog en ik útgean litten hawwe?   Abe: ‘haat- en […]

Dossier de Contrabas online

Dossier de Contrabas, makke troch Bart FM Droog, stiet online. ‘De ontwikkelingen rond weblog en uitgeverij De Contrabas, 2005-2014.’ Der is ek in ôfdieling oer de ‘Fryske’ útjeften fan de Contrabas en ûnder oaren de gearwurking mei HotSum. Jûn makaroany mei swarma en griente. Ies lekker.

Berjocht fan de Vlaamse Auteursvereniging

VAV is reeds enkele jaren op de hoogte van gerommel en malafide praktijken binnen een Nederlandse uitgeverij, waarbij ook een  aantal (gerenommeerde) Vlaamse auteurs gedupeerd zijn. Onlangs is een gerechtelijk onderzoek gestart, waarbij een aantal wanpraktijken van de uitgever aan het licht kwamen. Helaas valt daar geen woord over de veelvuldige schendingen van auteursrechten. En […]

Reaksje Friduwih Riemersma

Reaksje Friduwih Riemersma op dit blog en dat fan Bart FM Droog: http://nederlandsepoezie.eu/?p=2134 – Ik haw nearne lêzen hokker saaklike oanpak de dupearre klanten fan De Contrabas keazen hawwe. Binne der bygelyks klachte-ynventarisaasjes op Radar, wat is de bêste rjochtsgong, wat te dwaan as men as lytse skuldeasker gjin foardering útbetelle krije, ensfh? Mei oare wurden, […]

Teake Tough en Abe Hot + Updeet

In berjocht op Facebook: de Contrabas stiet net langer ynskreaun by de KvK. En freed waard bekind dat de útjouwer, Chr. Breukers, net mear yn it Basis Registratie Personen register stiet. Soks betsjut dat de útjouwerij de Contrabas aanst ek net mear bestiet. Fan Buro ISBN: Friduwih Riemersma; Tryntsje van der Steege; Eric Hoekstra. Alde meuk? Essays oer […]