Cornelis van der Wal

Tag: De Nachtrider

 • Abe de Vries syn Nachtrider wer online!

  Ja, it is wier, it frijwat mislearre projekt fan Abe de Vries is wer ta libben kaam! Wat wie dat ek al wer, dy Nachtrider? De Vries skreau yn 2011: ‘De NachtRider bringt bydragen oer literatuer, muzyk, media en byldzjende keunst. De NachtRider skriuwt yn it Frysk, mar sjocht ek oer de provinsjegrinzen. De NachtRider…

 • De Nachtrider total loss!

  No, dat is my ek wat. De NachtRider – Frysk altydblêd oer boeken. It blog dat net ien boek behannele hat… En earder wie it in soarte fan nijsblog.     Koartsein: (alwer) in folslein mislearre projekt fan Abe de V…   Noch efkes neitinke wat wy jûn ite sille.    

 • Jubileum de Nachtrider?

  http://denachtrider.blogspot.nl/

 • Gysbert winner kin gjin Frysk skriuwe!

  Neffens Abe wurdt it ‘taaiwaar’! Dat liket my net sa bêst ta minsken! Hjir stiet it stikje, fan de Nachtrider. De Gysbert winner sil it daliks wol ferbetterje yn ‘teiwaar’, mar foar de kolleksje fan Tresoar bewarje ik dit sûvenier:   Och ja, ik meitsje ek wolris in flaterke, en it is Snein, dat wy…