Cornelis van der Wal

Tag: Douwe Kalma

  • EO’ers yn ‘e aow

    Efkes oanklikke foar in goed byld Alsa de Ljouwerter krante fan hjoed. Ik haw it fan Facebook oernaam. No woe ik ôfrûne sneon ek graach it tekstboekje fan de lêzingen op it Sympoasium keapje, mar ik hie gjin cash by my. Ik bin oars tige benijd wat Reitsma ûnder persoanlike oanfallen ferstiet. Sitaten graach! Ik…

  • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

    Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…

  • Rys foar dôven

    Ik hie in pear dagen gjin televyzje, dat wol sizze: gjin ûntfangst. Siet efkes tusken twa oanbieders yn. Dat wat dogge jo dan: jo brûke de kompjûter noch mear as oars om it nijs by te hâlden. Fansels in soad nei de Ingelsktalige Aljezeera sjoen, mei ûnder oaren kranksinnige diktators yn lûd en byld. Mar…