Tag Archives: Duo von Däniken

Ut de âlde doaze, mar tige aktueel: Buorfrou en de asylsiker… In Harkspul fan Duo von Däniken

Grunte Pier!

Foar hjoed ferwiis ik jo efkes nei it liedende Frysk-literêre tydskrift ensafh. Duo von Däniken presintearret dêr Grunte Pier!

Nordic Bosk

In kuierke makke troch it Ljouwerter Bosk. Spitich dat de beammen allegear sa symetrysk plante binne, dat liket net al te natuerlik. Aldergeloks hat de Sinteklaasstoarm fan 2013 dêr aardich yn omreage: Bylden fan it ferwoaste bosk binne ek ferwurke yn de lange videoklip fan Duo von Däniken: Nordic Walkmen.   Wy hawwe hjoed patat, […]

Klaas Heidegger

Hjoed op Literêr Tydskrift ensafh in petear dat Klaas Jansma hâlde mei de nije deputearre fan kultuer Abe Riginal. Hjirûnder in oare klassiker fan Duo von Däniken!  

Kont, fan Duo von Däniken

No te beharkjen by ensafh! ‘Duo von Däniken hat in nijsgjirrich liet makke oer in wichtich ûnderdiel fan de minsklike anatomy.’ http://www.ensafh.nl/?p=40072

Douwe Kalma te gast by Duo von Däniken

Hiene jo him al heard? De nije von Däniken? Nee? Ik wist wol, jo doge net alhiel. Klik hjir  

Ut de âlde doaze: ‘Ik krij nea wat’ fan Duo von Däniken

No op ensafh: Trystliet 2015

In nij Krystliet fan Duo von Däniken… Tige oangripend. Klik hjir…

No op ensafh.nl: It Staveringsliet!

It Duo von Däniken slacht wer ta! Klik hjir. No daliks. Ja, jo ek. Nee, jo net.

De nijste Duo von Däniken, mei Tryntsje Post!

Jazz by Omrop Fryslân! Hjoed in âlde opname (1973) út de Brouwershoek te Ljouwert fan Tryntsje Post, de jong ferstoarne sjongeres. Klik hjir.